ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

                                      (hatályos: 2013. év július hónap 1. napjától)

 

 

 

Amely az EXOR Kft. (székhelye:1121 Budapest, Árnyas út 4.),

                                  (telephely: 7400 Kaposvár, Füredi u. 112.)

Cégjegyzék száma: 01-09-261627, a továbbiakban: Exor Kft.), mint nagy és kiskereskedelemmel foglakozó gazdasági társaság és az Ügyfél közötti valamennyi üzleti-kereskedelmi kapcsolatra,

 - külön kikötés nélkül is - kötelezően kiterjednek.

 

Az Exor Kft. és az Ügyfél külön, írásba foglalt rendelkezéssel, közös megegyezéssel térhetnek el

jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK rendelkezéseitől az egyes szerződésekben, ilyen esetekben az egyes szerződések rendelkezései irányadóak.

Jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vonatkozásában Ügyfél az a (i) természetes

személy, (ii) jogi személy, (iii) jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, (iv) egyéb személy és szervezet, akik részére a Exor Kft. terméke(ke)t értékesít és szolgáltatás(oka)t

nyújt.

 

Jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK körében nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, illetve az Exor Kft. és az Ügyfél által létesített jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak azzal, hogy jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ügyfél részéről való elfogadásával az Ügyfél és a Exor Kft. esetleges jogvitáik esetére - a pertárgy értékének függvényében – a  telephely szerint a

helyi illetékes kaposvári bíróságon történik.

 

Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK nyilvános, bárki megtekintheti és megismerheti.

Ennek érdekében a Exor Kft. az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-et

üzlethelyiségeiben kifüggeszti, egy példányát az ügyfél térítésmentesen átveheti.

Az Ügyfél, és az Exor Kft. között létrejövő bármely szerződés/megállapodás/megrendelés

létrejöttének előfeltétele az, hogy az Ügyfél jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

rendelkezéseit elfogadja.

 

 Az ÁLTALÁNOS SZERZÖDÉSI FELTÉTELEK rendelkezéseinek elfogadását vagy az Ügyfél részéről tett „Átvételi elismervény”, vagy az Ügyfélnek az EXOR Kft-vel

megkötött szerződésében rögzített ilyen értelmű rendelkezés igazolja.

 

Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK rendelkezéseinek előzőek szerinti elfogadását

követően az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Ügyfél és az Exor Kft. között

létrejövő minden egyes szerződés/megállapodás/megrendelés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt értelmezendő.

 

Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK elfogadására vonatkozóan tett nyilatkozat megismételtnek tekintendő minden egyes további szerződés, megállapodás megkötésével, illetve minden egyes további megrendeléssel, akkor is, ha ezen jövőbeni szerződések/megállapodások/megrendelések (kapcsolódó dokumentáció) nem tartalmaznak külön, írásba foglalt nyilatkozatot az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK újbóli elfogadására vonatkozóan.

 

Az Exor Kft. és az Ügyfél egymással létesített üzleti kapcsolataikban egymás érdekeinek

kölcsönös figyelembe vételével, jóhiszeműen, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.

 

Az Exor Kft. és az Ügyfél minden olyan tényről és körülményről, illetve azok változásáról,

amelyek egymással létesített üzleti kapcsolatukat érintik - ide értve különösen az Exor Kft. illetve

az ügyfél adatait (székhely, képviselő, cégnév, elérhetőségek) - haladéktalanul tájékoztatják

egymást.

 

 

 

Az együttműködési kötelezettségét nem megfelelően teljesítő, vagy azt elmulasztó felet az ebből

eredő károkért felelősség terheli.

Az Exor Kft. kizárja felelősségét az Ügyfél ezen kötelezettségének elmulasztásából eredő, az Ügyfelet, vagy harmadik személyeket ért károk tekintetében.

Az Exor Kft. kiemeli, hogy bár van lehetőség elektronikus kereskedelemi úton is igénybe

venni a szolgáltatásait, azonban az elektronikus kereskedelem során a megrendelő nem minősül

fogyasztónak, ezért az ilyen módon kötött szerződésre nem vonatkoznak a 2001. évi CVIII. tv.-nek a szolgáltató és fogyasztó közötti szerződésre vonatkozó rendelkezései.

 

I. A szerződés létrejötte

 

Az Exor Kft. a kereskedelmi tevékenységét megrendelések alapján teljesíti.

Az Ügyfél az első megrendelés benyújtását megelőzően köteles megadni az Exor Kft.-nek az alábbi adatokat:

Az Ügyfél pontos neve, székhelye, levelezési címe, cégjegyzékszáma/vállalkozói igazolványának

száma, adószáma, bankszámla száma, vezető tisztségviselőjének neve és telefonszáma.

 

1.)

A megrendeléseket az ügyfelek írásban (webáruház, e-mail, fax formájában) és szóban

nyújthatják be a Kereskedő felé. Megfelelő módon benyújtott megrendelésnek az számít,

amennyiben a megrendelésből pontosan kitűnik a megrendelt áru kért szállítási határideje,

egyedi megjelölése, fajtája, mennyisége.

Amennyiben a megrendelésben nincs hivatkozás a megrendelt áruk árára úgy az Exor Kft. – előzetes megállapodás hiányában – az éppen aktuális listaárait veszi alapul.

Amennyiben az Exor Kft. az Ügyfél már leadott megrendelését nem vagy nem a kért megrendelés szerint tudja teljesíteni, úgy az Exor Kft. köteles az eltérésről a vevőt írásban vagy szóban értesíteni.

Amennyiben az ügyfél az EXOR Kft. eltérésről szóló értesítésére nem reagál, akkor a kereskedő jogosult a megrendelést az ügyfél egyértelmű visszajelzéséig visszatartani.

Az Exor Kft. az ügyfél visszajelzése szerint köteles teljesíteni a megrendelést, melyet az Ügyfél köteles elfogadni és a fizetési kötelezettségét teljesíteni, függetlenül attól, hogy milyen tartalmú megrendelést adott le.

 

2.)

Megrendelés elektronikus úton is benyújtható, amennyiben az Ügyfél már az elektronikus

kereskedelmi rendszerben is regisztrálta magát és egyedi azonosítóját is megkapta.

Az elektronikus kereskedelemi rendszer egyedi azonosítóját az ügyfél köteles bizalmasan kezelni, annak illetéktelen személyek megrendelésébol eredo károk az ügyfelet terhelik.

 

3.)

Szóban, telefonon leadott megrendelés csak abban az esetben teljesíthető, ha erre

az Ügyfél az EXOR Kft-től korábban engedélyt kapott, és fizetési kötelezettségét mindez

ideig maradéktalanul határidőben teljesítette.

A szóban, telefonon leadott megrendelés esetén az Exor Kft. a téves szállításból eredő többletköltségekért, károkért felelősséget nem vállal.

 

4.)

A felek között a szerződés a megrendelés visszaigazolásának követő 2. óra leteltével jön létre.

 

5.)

Amennyiben az Exor Kft. egyedi ajánlattal keresi meg az ügyfelet – mely megkeresés csak

írásos formában (fax, levél, e-mail) érvényes -, az ajánlat elfogadását tartalmazó írásos

válasszal felek között a szerződés létrejött.

Az Exor Kft. írásos ajánlata – amennyiben az ajánlat erről másképp nem rendelkezik – az egyedi ajánlat elküldésétől számított legfeljebb 7 napig érvényes.

 

 

 

 

II. Megrendelés módosítása, visszavonása

 

1.)

Az Ügyfelet terhelik a megrendelés utólagos módosításának/visszavonásának többletköltségei.

A többletköltségeket az Exor Kft. írásos dokumentumai (pl. számla) alapján kell az

ügyfélnek, az Exor Kft. részére megtéríteni.

 

III. A szerződés teljesítése

 

1.)

A megrendelt árut az Exor Kft. üzleteiben veheti át az Ügyfél.

Az Exor Kft. az Ügyfél által megrendelt/megvásárolt árucikket az ügyfél képviseletében eljárni jogosult személynek adja ki.

Az Ügyfél képviseletében eljárni jogosult személynek minősül a cégnyilvántartás hatályos

adatai szerint eljárni jogosult képviselő.

A képviselő által a tárgyban írásban, teljes bizonyító erejű magánokirattal meghatalmazott személy.

 

2.)

Külön erre vonatkozó írásban bejelentett igény esetén az Exor Kft. futárszolgálat,

csomagküldő szolgálat igénybe vételével vagy postai úton is teljesítheti a megrendelést.

Ezen esetben kiszállítás díja – előzetes ellenkező értelmű megállapodás hiányában –

az ügyfelet terheli.

 

3.)

Felek rögzítik, hogy a teljesítéssel kapcsolatos kárveszély az áru átadásával,

(ide értve a vevőkód ismeretével rendelkező személy részére való átadást) száll át az Ügyfélre.

 

4.)

Amennyiben a jelen fejezet 2.) pontja szerinti kiszállítással kerül teljesítésre a megrendelés,

úgy a kárveszély a csomag átadásával száll át az Ügyfélre amennyiben a szállítóeszközt az

Ügyfél biztosítja, úgy a szállítóeszközbe történő berakodással száll át a kárveszély az Ügyfélre.

 

 

IV. A fizetési kötelezettségek teljesítésére vonatkozó rendelkezések

 

1.)

Az Ügyfelek megrendeléseiket elsősorban készpénzfizetés mellett vehetik át.

A teljesítéssel egy időben az Exor Kft. a megfelelő számlát az Ügyfél rendelkezésére bocsátja.

 

2.)

Amennyiben bármelyik Ügyfél az Exor Kft. külön engedélye alapján jogosulttá válik

átutalásos rendszerben történő fizetési mód igénylésére, úgy az Ügyfél az átutalásos számla

rendelkezései szerint köteles teljesíteni fizetési kötelezettségét.

Ezen esetben Kereskedő a számláját az árúval együtt, adja át vagy postai úton küldi meg az Ügyfélnek.

 

3.)

Az Ügyfél a számla tartalmával kapcsolatban kizárólag a számla átvételét követő

3 munkanapon belül jelenthet be kifogást.

A kifogás bejelentésére csak írásban (postai út, fax, email) kerülhet sor.

 

 

A kifogásnak pontosan tartalmaznia kell, hogy a számla melyik részével, milyen adatával kapcsolatban és milyen tartalmú kifogást jelent be az Ügyfél, nem elégséges

csak a számla sorszámára hivatkozni.

A kifogás bejelentése nem mentesíti az Ügyfelet a teljesítés azon része alól, mellyel szemben nem jelentett be kifogást.

A kifogásra 3 napon belül az Exor Kft. írásban (postai út, fax, e-mail) köteles választ adni, vagy annak elfogadása esetén jóváíró számlát küldeni.

Amennyiben az Ügyfél a válaszra 3 napon belül írásban (postai út, fax, e-mail) nem válaszol,

úgy felek az Exor Kft. válaszát elfogadottnak tekintik, azzal kapcsolatban újabb kifogás benyújtásának már nincs helye.

 

4.)

Felek kikötik, hogy az Ügyfél kizárólagosan a számla kifizetésével szerzi meg a megrendelt

áruk feletti tulajdonjogot azon áruk tekintetében melyek ellenértékét még nem fizette meg.

Az Ügyfél csak akkor tehet harmadik személyek irányában kötelezettségvállalást, (értékesítheti

tovább az árut) ha az Exor Kft. ehhez külön, előzetesen, írásban hozzájárult.

 

5.)

Az Ügyfél a részére leszállított áru mennyiségét és minőségét köteles haladéktalanul ellenőrizni.

Amennyiben az Ügyfél a megrendelt áru átvételét követő három munkanapon belül

nem él – a fentiek szerint, írásban - minőségi kifogással a leszállított áruval kapcsolatban,

úgy az áru mennyiségét és minőségét visszavonhatatlanul hiánytalannak, illetve kifogástalannak

ismeri el.

 

6.)

Az Exor Kft. a halasztott fizetést lehetővé tevő megrendelés/szerződés/megállapodás

esetén, az Ügyfél által megrendelt árumennyiség értékétől függően fizetési biztosítékot

igényelhet az Ügyféltől, amelyek az Exor Kft. és az Ügyfél vonatkozó megállapodása

alapján az alábbiak lehetnek:

 

 · 250.000 Ft-ot meghaladó értékű megrendelés/szerződés/megállapodás

(vagy hitelkeret biztosítása) esetén azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó

felhatalmazás az Ügyfél pénzforgalmi bankszámláinak vonatkozásában.

 

 · 500.000 Ft-ot meghaladó értékű megrendelés/szerződés/megállapodás

(vagy hitelkeret biztosítása) esetén azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó

felhatalmazás az Ügyfél pénzforgalmi bankszámláinak vonatkozásában ÉS/VAGY a

megrendelt áruértékkel megegyező összegű, bemutatóra szóló saját váltó

kibocsátása az Exor Kft. javára.

  

 · 1.000.000 Ft-ot meghaladó értékű megrendelés/szerződés/megállapodás

(vagy hitelkeret biztosítása) esetén azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó

felhatalmazás az Ügyfél pénzforgalmi bankszámláinak vonatkozásában ÉS/VAGY a

megrendelt áruértékkel (az Ügyfél részére biztosított hitelkerettel) megegyező

összegű, bemutatóra szóló saját váltó kibocsátása az Exor Kft. javára ÉS/VAGY

az Ügyfél vezető tisztségviselőjének készfizető kezességvállalása a megrendelt

áruértékkel (az ügyfél részére biztosított hitelkerettel) megegyező összeghatárig.

  

 · Az előzőekben megjelölt biztosítékok bármelyike kiváltható egy, a megrendelt

áruértékkel (az Ügyfél részére biztosított hitelkeret volumenével) megegyező

összegű, magyar bank által kibocsátott, az Exor Kft., mint kedvezményezett

javára szóló, az ügyfél fizetési kötelezettségének esedékességét, illetve a hitelkeret

biztosításának határidejét meghaladó lejáratú, feltétlen és visszavonhatatlan fizetési

bankgaranciával.

 

 

 

 

 

V. Kötelezettségek megszegésének jogkövetkezményei

 

1.)

Az Ügyfél fizetési késedelme esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett 

naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értéke,

a vonatkozó számlán feltüntetett fizetési határidőt követő naptól kezdődően.

A késedelmi kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. A késedelmi kamatokon felül az Ügyfél köteles megfizetni a Exor Kft. részére a Ptk. mindenkori vonatkozó 

rendelkezésében meghatározottak szerinti „behajtási költségátalányt” is.

 

2.)

Amennyiben az Ügyfél az átutalásos fizetési számla kapcsán fennálló fizetési kötelezettségét

nem teljesíti, úgy az Exor Kft. az Ügyfél részére addig biztosított fizetési kedvezményét

jogosult egyoldalúan, azonnali hatállyal megvonni.

 

3.)

Amennyiben az Exor Kft. az Ügyfél tartozásainak behajtása érdekében harmadik fél

(ügyvéd, követelések behajtásával, kétes kintlévőségek kezelésével foglalkozó gazdasági

társaság) közreműködését veszi igénybe, ennek költségeit az Exor Kft. érvényesíti az

Ügyféllel szemben.

 

 

VI. Garancia és szavatosság

 

1.)

Az Exor Kft. az általa értékesített árukat minden esetben a hazai szabványoknak és

kereskedelmi előírásoknak megfelelő minőségben szállítja.

 

2.)

A szavatossági és garanciális előírások az áruk csomagolásán vagy a garanciajegyen vannak

feltüntetve.

 

3.)

Az árukra a Ptk. és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló

mindenkori hatályos jogszabály (2013.07.01-i állapot szerint a 151/2003. (IX.22.) Korm. rend.)

az irányadó.

 

4.)

Az Ügyfél előző tárgykörben igényét az Exor Kft. boltjában, vagy a kijelölt és a Exor

Kft-vel szerződésben álló szervizben, írásban jelentheti be.

 

5.)

Az írásbeli igénybejelentéshez az Ügyfél köteles bemutatni az eredeti számlát, vagy nyugtát

és az áruhoz kapott garanciajegyet, és a szavatossági/garanciális problémával érintett árut.

A bejelentés költségei – ideértve az áru visszaszállításának költségeit – vonatkozó, külön

megállapodás hiányában az Ügyfelet terhelik.

 

6.)

Amennyiben a bevizsgáló szakszerviz állásfoglalása szerint az Ügyfél a részére értékesített

termékkel kapcsolatban alaptalanul élt reklamációval, a termék bevizsgálásának költségei az

Ügyfelet terhelik, és az Exor Kft. a bevizsgálás költségeit haladéktalanul továbbszámlázza

az Ügyfél felé.

 

 

7.)

Az Ügyfél a 6.) pont szerinti megalapozatlan reklamáció esetén- a bevizsgálás költségein felül

- haladéktalanul köteles megtéríteni az Exor Kft. részére a termék kicserélésével

kapcsolatosan felmerült összes költséget, ide értve azt is, hogy amennyiben a bevizsgálásra

visszaadott termék eredeti áron nem értékesíthető újra, a különbözetet az Ügyfél köteles

megtéríteni az Exor Kft. részére.

 

 

VII. Egyéb rendelkezések

 

1.)

 Az Ügyfél jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz,

hogy adatait az Exor Kft. az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi eloírásoknak

megfelelőn, kizárólag kereskedelmi tevékenysége teljesítése során kezelje, rögzítse.

 

2.)

Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az Exor Kft. részére akár írásban, akár elektronikus úton

híranyagokat továbbítson a kereskedelmi kapcsolat alapján.

 

3.)

Az Exor Kft. által híranyagként megküldött ajánlatok csak tájékoztató jellegűek, azok

közvetlen szerződéses ajánlatnak nem minősülnek.

 

4.)

A jelen Általános Szerződési Feltételek megtekinthetőek az Exor Kft. WEB lapján, vagy az

Exor Kft. üzleteiben.

 

5.)

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Exor Kft-vel létesített szerződéses kapcsolatok

dokumentációjának elválaszthatatlan részét képezik.

 

6.)

Az Ügyfél részéről a Exor Kft. részére való megrendelés megadása igazolja a jelen

Általános Szerződés Feltételek Ügyfél általi megismerését, és egyben az Általános

Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezések Ügyfél általi tudomásul vételének minősül.